Statūti

Biedrības “Latvijas Sporta jogas federācija” statūti.


1. Biedrības nosaukums

1.1. Biedrības nosaukums ir “Latvijas Sporta jogas federācija” (turpmāk - LSJF). 

2. LSJF mērķi

2.1.  LSJF mērķi ir:
  1. Organizēt un radīt nepieciešamos apstākļus sporta jogas attīstībai Latvijā.
  2. Ar sporta jogas palīdzību, propagandēt fizisko kultūru un sportu kā veselīga dzīves veida sastāvdaļu, veicināt cilvēku vispusīgu fizisko un garīgo attīstību;
  3. Veicināt sabiedrības izpratni par sporta jogu kā sporta veidu.
  4. Nodrošināt Latvijas izlašu komandu un pārstāvju sekmīgu piedalīšanos Pasaules un Eiropas sporta jogas čempionātos un citās Latvijas mēroga un starptautiskajās sacensībās.
  5. Nodrošināt Latvijas Republikas sporta jogas čempionātu un citu sacensību rīkošanu, aptverot visas Latvijas iedzīvotāju grupas, neatkarīgi no fiziskās sagatavotības, vecuma, dzimuma, nacionālās piederības un politiskajiem uzskatiem.
  6. Izdot un apstiprināt sporta jogas sacensību noteikumus un citus ar sporta jogu saistītus materiālus, instrukcijas, nolikumus, noteikumus u.tml.
  7. Pārstāvēt Latvijas sporta jogu Starptautiskajā Sporta jogas federācijā un citās organizācijās, veicināt un pārraudzīt LSJF biedru starptautiskos sakarus.
  8. LSJF var nodarboties arī ar cita veida darbību, kas nav aizliegta ar likumu un atbilst LSJF statūtiem.

3. LSJF darbības termiņš

3.1. LSJF ir nodibināta uz nenoteiktu laiku. 

4. Biedru iestāšanās, izstāšanās un izslēgšana no LSJF

4.1. LSJF var iestāties jebkura rīcībspējīga juridiska persona, kas atzīst LSJF statūtus un apņemas pildīt statūtu nosacījumus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu. Pieteikuma formu un tam klāt pievienojamo dokumentu sarakstu nosaka LSJF valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu LSJF pieņem valde. Valdei pieteicēja lūgums ir jāizskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, ir jāuzaicina pats pieteicējs un jādod viņam vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei motivēts lēmums rakstveidā jāpaziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LSJF biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

4.4. Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LSJF rakstveidā paziņojot par to valdei;

4.5. Biedru var izslēgt no LSJF ar valdes lēmumu, ja:
4.5.1. biedrs vairāk kā 10 (desmit) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
4.5.2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
4.5.3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
4.5.4. biedra rīcība, uzvedība vai morālās vērtības ir pretrunā LSJF mērķiem.

4.6. Jautājumu par LSJF biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no LSJF un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

5. Biedru tiesības un pienākumi

5.1. LSJF biedriem ir šādas tiesības:
5.1.1. piedalīties LSJF pārvaldē,
5.1.2. saņemt informāciju par LSJF darbību, tai skaitā iepazīties ar visu LSJF institūciju protokoliem, lēmumiem un rīkojumiem,
5.1.3. piedalīties visos LSJF organizētajos pasākumos,
5.1.4. iesniegt priekšlikumus par LSJF darbību un tās uzlabošanu, aizstāvēt savu viedokli,
5.1.5.  izmantot LSJF simboliku un atribūtiku, pārstāvot LSJF sporta festivālos, sacensībās, spēlēs u.c. pasākumos. 

5.2. LSJF biedru pienākumi:
5.2.1. ievērot LSJF statūtus un pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus
5.2.2. regulāri maksāt biedra naudu,
5.2.3. ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt LSJF mērķa un uzdevumu realizēšanu,
5.2.4. ievērot un atbalstīt LSJF īstenotos antidopinga pasākumus atbilstoši Pasaules Antidopinga kodeksam un Starptautiskās Sporta Jogas Federācijas (International Yoga Sports Federation) prasībām.

5.3. Saistības biedram var noteikt ar biedru sapulces vai valdes lēmumu. Nosakot biedram saistības, kas atšķiras no citu biedru saistībām, ir nepieciešama šā biedra piekrišana. 

6. LSJF struktūrvienības

6.1. Ar biedru sapulces lēmumu var tikt izveidotas LSJF teritoriālās un citas struktūrvienības;

6.2. Struktūrvienības darbību, tiesības un pienākumus, kā arī attiecības ar LSJF regulē struktūrvienības nolikums, ko apstiprina LSJF biedru sapulce.

7. Biedru sapulces sasaukšana un lēmumu pieņemšana

7.1. Biedru sapulce ir augstākā LSJF lēmējinstitūcija.

7.2. Biedru sapulcē ir tiesīgi piedalīties visi LSJF biedri. Biedri var piedalīties biedru sapulcē personīgi vai arī ar pilnvarotu personu starpniecību.

7.3. Kārtējā biedru sapulce tiek sasaukta vienu reizi gadā - ne vēlāk kā līdz 31.martam.

7.4. Ārkārtas biedru sapulce var tikt sasaukta pēc valdes iniciatīvas, vai ja to rakstveidā pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa LSJF biedru, vai LSJF prezidenta iniciatīvas vai LSJF revidenta iniciatīvas, norādot sasaukšanas iemeslu.

7.5. Biedru sapulce tiek sasaukta, nosūtot katram biedram rakstisku uzaicinājumu,  ne vēlāk kā divas nedēļas  pirms sapulces datuma.

7.6. Biedru sapulce ir lemttiesīga, ja tajā piedalās vairāk kā puse no biedriem.

7.7. Ja biedru sapulce nav lemttiesīga kvoruma trūkuma dēļ, piecu nedēļu laikā tiek sasaukta atkārtota biedru sapulce, kas ir tiesīga pieņemt lēmumus neatkarīgi no klātesošo  biedru skaita, ar nosacījumu, ka tajā piedalās vismaz divi biedri.

7.8. Biedru sapulces lēmums ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk nekā puse no klātesošajiem biedriem. Lēmums par statūtu grozījumiem, LSJF darbības izbeigšanu un turpināšanu ir pieņemts, ja par to nobalso vairāk kā divas trešdaļas no klātesošajiem biedriem.

7.9. Katram biedram biedru sapulcē ir viena balss.

7.10. Biedru sapulce:
7.10.1. noklausās un apspriež LSJF valdes, revīzijas un darba komisijas ziņojumus;
7.10.2. apstiprina LSJF gada pārskatu;
7.10.3. pieņem un groza darba attīstības programmu vai darbības virzienus savai turpmākajai darbībai;
7.10.4. pieņem un groza LSJF statūtus;
7.10.5. ievēl LSJF valdi
7.10.6. apstiprina LSJF budžetu, valdes un revidenta atskaites;
7.10.7. pieņem lēmumu par LSJF reorganizāciju vai darbības izbeigšanu;
7.10.8.izlemj citus jautājumus, ko LSJF valde nolemj nodot biedru sapulcei.

7.11. Biedru sapulces notiek atklāti, ja vien biedru sapulce nepieņem motivētu lēmumu par citādu biedru sapulces kārtību.

8. Izpildinstitūcija

8.1. LSJF izpildinstitūcija ir valde, kas sastāv no 2 valdes locekļiem – LSJF prezidenta (valdes priekšsēdētājs) un ģenerālsekretāra (valdes loceklis).

8.2. Valde ir tiesīga izlemt visus jautājumus, kas nav ekskluzīvā biedru sapulces kompetencē.

8.3. Valdes locekļi ir tiesīgi pārstāvēt LSJF atsevišķi

8.4. Valdes locekļu darbs, pildot savus pienākumus, var tikt apmaksāts.

8.5. Valde organizē un vada LSJF operatīvo darbību, tai skaitā veido darba grupas un  komitejas, nosaka nepieciešamo darbinieku skaitu un atalgojumu.

8.6. Valde ir lemttiesīga, ja tās sēdē piedalās abi valdes locekļi.

8.7. Vienādu balsu skaita gadījumā noteicošā ir prezidenta (valdes priekšsēdētāja) balss. 

8.8. Valde tiek ievēlēta uz četriem gadiem. 

9. Revidents

9.1. LSJF finansiālās un saimnieciskās darbības kontroli veic revidents, kuru ievēl biedru sapulce uz vienu gadu.

9.2. LSJF revidents nevar būt LSJF valdes loceklis.

9.3. Revidents:
9.3.1. veic LSJF mantas un finanšu līdzekļu revīziju;
9.3.2. dod atzinumu par LSJF budžetu un gada pārskatu;
9.3.3. izvērtē LSJF grāmatvedības un lietvedības darbu;
9.3.4. sniedz ieteikumus par LSJF finanšu un saimnieciskās darbības uzlabošanu;

9.4. Revidents veic revīziju biedru sapulces noteiktajos termiņos, taču ne retāk kā reizi gadā.

9.5. Biedru sapulce apstiprina LSJF gada pārskatu tikai pēc Revidenta atzinuma saņemšanas.

10. Biedru nauda

10.1 LSJF biedri maksā biedru naudu vienu reizi gadā. Biedru naudas apmēru un samaksas kārtību nosaka valde un apstiprina biedru kopsapulce.

Dibinātāji:

1)/Biedrība „AltA Yoga”
VRNr. 40008247073
Rīgas  iela 39, Salaspils,
Salaspils novads, LV – 2121
Valdes locekle
Iveta Kalniņa

2)/Biedrība „Salaspils džudo klubs”
VRNr. 50008205851
Skolas iela 5 k-1, Salaspils,
Salaspils novads, LV - 2121
Valdes priekšsēdētājs
Aleksejs Pavlovs                 

Statūti apstiprināti Rīgā, 2016. gada 28. janvārī