Jauno biedru iestāšanās dokumenti

LSJF var iestāties jebkura rīcībspējīga juridiska persona, kas atzīst LSJF statūtus un apņemas pildīt statūtu nosacījumus, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.
Lejupielādēt šeit.

Lēmumu par biedra uzņemšanu LSJF pieņem valde. Valde pieteicēja lūgumu izskata tuvākās sēdes laikā, taču ne ilgāk kā divu nedēļu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, tiek uzaicināts pats pieteicējs un viņam tiek dots vārds sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde pieņemto lēmumu rakstveidā paziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LSJF biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.

Biedrs var jebkurā laikā izstāties no LSJF rakstveidā paziņojot par to valdei.
Biedru var izslēgt no LSJF ar valdes lēmumu, ja: 

  1. biedrs vairāk kā 10 (desmit) mēnešus nav nomaksājis biedra naudu;
  2. biedrs  nepilda kopsapulces un valdes lēmumus;
  3. biedrs nepilda savus pienākumus un uzņemtās saistības;
  4. biedra rīcība, uzvedība vai morālās vērtības ir pretrunā LSJF mērķiem.

Jautājumu par LSJF biedra izslēgšanu valde izskata tuvākās sēdes laikā, uzaicinot izslēdzamo biedru un dodot viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Izslēdzamā biedra neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valdei lēmums par biedra izslēgšanu no LSJF un šā lēmuma motivācija jāpaziņo rakstveidā izslēdzamajam biedram 5 (piecu) dienu laikā no tā pieņemšanas brīža.

Iesniegumu Microsoft Word formātā var lejupielādēt, klikšķinot uz saites.